Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้ จำกัดความการให้บริการใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ซึ่งให้บริการโดย hw5775.com และ/หรือ research-thesis.com (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “HW”) และ ทีมงานของ HW และ นักเขียนอิสระ (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “ทีมงาน”) ในการใช้บริการใด ๆ หมายความว่าลูกค้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และ เต็มใจเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งหมด หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ไม่ว่าบางส่วน หรือ ทั้งหมด ลูกค้าควรงดใช้บริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย HW

HW คือ ผู้รับจ้าง ซึ่งค้นคว้า รวบรวม ใช้กระบวนการคิดเพื่อสรรค์สร้าง และ เขียนเนื้อหางานที่เป็น Text-Based Content ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะไม่กระทำการ Plagiarise เนื้อหางานดังกล่าวในทุกกรณี

ลูกค้า คือ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน / เจ้าของลิขสิทธิ์ / ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งต้องการนำงานดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของตนเอง เช่น การทำซ้ำ, การดัดแปลง, การเผยแพร่ต่อสาธารณชน, และ การให้เช่าต้นฉบับ หรือ สำเนางาน หรือ อื่น ๆ ต่อไป

บริการ

บริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย HW (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “งาน”) อาจประกอบด้วย (1) การเขียนเนื้อหาใด ๆ ซึ่งจะได้รับการดำเนินการโดยทีมงานอิสระ (Freelance Writers) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิ์และความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทาง HW (2) ความช่วยเหลือในการเขียนใด ๆ โดยทีมงานอิสระ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิ์ และ ความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทาง HW (3) การแก้ไขงาน และ การพิสูจน์อักษร ซึ่งจะได้รับการดำเนินการโดยทีมงานอิสระ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิ์ และ ความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทาง HW โดยเป็นการแก้ไข และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร ด้านความถูกต้องของไวยากรณ์ (Grammar) และ การอ้างอิง (Referencing) รวมถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ (Accuracy/ Clarity)

ความเป็นส่วนตัว

HW จะไม่นำ (1) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งหมายถึง ชื่อลูกค้า (ชื่อ LINE หรือ ชื่อที่ปรากฏในอีเมล), ระดับการศึกษา (ที่แจ้งขณะสั่งทำงาน), ข้อมูลการสั่งทำงาน (ข้อมูลลักษณะงานที่ต้องการให้ HW เขียน), อีเมล, LINE ID, หมายเลขโทรศัพท์, ตลอดจนรายละเอียด และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ และ (2) เนื้อหางานที่ส่งให้ลูกค้า ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนใด ๆ ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline หรือ ส่งต่อบุคคลที่สาม ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเท่านั้น

การรับประกันงานที่ปราศจาก Plagiarism

ก่อนที่จะมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า HW จะดำเนินการตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ Plagiarism Checker เพื่อค้นหา Plagiarism ในเนื้อหางาน หากพบว่ามี Plagiarised Content มากกว่า 15% HW จะให้ทีมงานดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบมาตรฐานการเขียน และ ดำเนินการลดความคล้ายคลึงกัน (Similarity Rate) ให้อยู่ในระดับที่ถือได้ว่าปราศจาก Plagiarism การตรวจเช็ค Plagiarism ซึ่งจะถูกกระทำโดย HW ก่อนส่งงานให้ลูกค้าทำงานทุกครั้ง จะได้รับการดำเนินการด้วย Instructor Account ซึ่งถูกเข้าใจโดย HW ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งงานของลูกค้า ที่ส่งด้วย Student Account แต่อย่างใด เพราะเนื้อหาจะไม่ถูกเพิ่มลงใน Student Paper Repository ซึ่งจะไม่ถูกนำไปเทียบกับงานฉบับที่จะถูกส่งมาภายหลังโดยลูกค้า ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีมงานจะใช้แหล่งค้นคว้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ได้แก่ Books, Textbooks, Journals, และ Authored Websites ซึ่งไม่รวมถึง Wikipedia ทั้งนี้ จะไม่มีบริการสร้าง Source Collections ซึ่งเอกสาร หรือ ผลงานวิชาการใด ๆ ที่ถูกนำมาอ้างอิงจะไม่ถูกส่งให้กับลูกค้า

“Reference List” จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจ Plagiarism ดังนั้น เฉพาะเนื้อหางานเท่านั้นที่จะได้รับการตรวจสอบ และ ค้นหา Plagiarism แต่ไม่รวมถึงผลจากความผิดพลาดของซอฟแวร์ตรวจ Plagiarism

ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าการตัดสินใจของ HW เกี่ยวกับการ Plagiarism ผลงานเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

แหล่งอ้างอิง

ในการสั่งทำงานใด ๆ งานที่ได้รับการดำเนินการโดยทีมงาน มาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย ทั้งแบบ Open Source (ไม่เสียค่าบริการ) และ แบบที่ต้องเสียค่าบริการ การแหล่งอ้างอิงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกฎของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าเองอันเกี่ยวข้องกับแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ที่ลูกค้านำมาใช้ด้วยตนเอง

รูปแบบไฟล์งาน

HW จะส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบ Microsoft Office 2013, 2016, หรือ 2019 ที่ใช้งานบน Microsoft Windows (Windows 10) หรือ macOS (Mojave, Catalina, หรือ Big Sur) ด้วยสกุลไฟล์ .docx หรือ สกุลไฟล์อื่น ๆ ตามที่ได้ตกลง

การคำนวณค่าบริการ

HW คำนวณค่าบริการแล้วแต่กรณีงาน โดยคำนึงถึงความยาก-ง่าย ของงานเป็นหลัก และ คำนวณค่าบริการโดยหลายปัจจัยย่อยอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ระดับการศึกษา, ประเภทงาน, Reference Style, จำนวนคำ, ระยะเวลาในการดำเนินงาน, Additional Services (อาทิ Executive Summary, Work Outline, Preface & Table of Content, เป็นต้น) และ วิธีการชำระค่าบริการ ทั้งนี้ ในกรณีทั่วไป ค่าบริการขั้นต่ำ คือ คำละ 3.01 บาท

การติดต่อสื่อสาร

ลูกค้าสามารถติดต่อกับ HW แบบ Text-Based Communication ผ่านทาง LINE, Live Chat, อีเมล, และ Facebook เท่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน โดย HW ไม่รับสั่งทำงาน รับทราบรายละเอียดงาน ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน หรือ ประเมินค่าบริการทางโทรศัพท์ทุกกรณี เนื่องด้วยการโทรติดต่อมีผู้รับสารเพียงคนเดียว ก่อให้เกิดความจำเป็นในการอธิบายรายละเอียดตามที่ได้รับทั้งหมดต่อทีมงานอีกครั้งหนึ่ง จึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้อมูลตามความเข้าใจ หรือ มุมมองของผู้รับสาร ซึ่งมิใช่ทีมงาน (ผู้ดำเนินงาน) การที่ลูกค้าพิมพ์อธิบายข้อมูลคำสั่งทำงานมาอย่างชัดเจน และ ให้รายละเอียดต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากที่สุด

การชำระค่าบริการ

HW รับชำระค่าบริการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

(1) โอนชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคาร (เฉพาะธนาคารในประเทศไทย)
(2) Credit Card หรือ Debit Card และ PayPal (ผ่าน PayPal)

HW ยกเลิกการสั่งทำงานแบบ “ไม่ต้องชำระมัดจำค่าบริการ” ในเดือนพฤษภาคม 2560 และ การเรียกเก็บค่าบริการ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการ ซึ่งอาจพิจารณาจากปัจจัยด้านความยาก-ง่าย ของเนื้อหางานเป็นหลัก และ จะเรียกเก็บค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งทำงานทันที ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนหลังสั่งทำงาน หรือ หลังลูกค้าตกลงให้ทำงาน โดย HW จะเริ่มดำเนินการสร้างงานหลังได้รับแจ้งการชำระค่าทำงานแล้วเท่านั้น โดยจะตรวจความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ภาษา ตลอดจนตรวจดัชนีความคล้ายคลึงกัน (Similarity Index) หลังจากนั้น ทาง HW จะส่งงานฉบับเต็ม (Full) ให้ลูกค้าทันทีหลังเสร็จ หรือ ในวันที่กำหนดส่งงาน

ทั้งนี้ ทีมงานจะเริ่มดำเนินงานหลังมีการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น ในกรณีงานด่วน หรือ ด่วนที่สุด ที่ลูกค้าต้องการงานภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลูกค้าติดต่อมา อาทิ ลูกค้าติดต่อมา เวลา 15:00 น. แต่ลูกค้าชำระค่าบริการเวลา 15:55 น. ลูกค้าจะได้รับงาน ภายในเวลา 17:55 น.

ค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ

การชำระด้วย Credit Card หรือ Debit Card หรือ PayPal มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
ค่าบริการ + 4.4% ของค่าบริการ + 11 บาท (ศึกษาเพิ่มเติม)

ผลคะแนนที่จะได้รับจากงานที่สั่งทำ

HW และ ทีมงาน ให้ความสำคัญต่อคุณภาพงาน ความคิดริเริ่ม (Originality) และ การหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดกรณี Plagiarism อย่างมากที่สุด แต่กระนั้น ในการสั่งทำงานใด ๆ HW ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ทางการศึกษา หรือ คะแนน ที่ลูกค้าจะได้รับจากการนำงานที่สั่งทำไปใช้ในทุกกรณี เช่น การใช้ทดแทนงานที่ใช้ส่งสถาบันการศึกษาโดยตรง เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างภูมิความรู้ของลูกค้า และ ทีมงาน และ ความแตกต่างของบริบททางการศึกษา ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่ทีมงานไม่อาจรับรู้ได้

ทั้งนี้ งานชนิดใด ๆ ที่เขียนขึ้นโดยทีมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง / เจ้าของผลงาน / เจ้าของลิขสิทธิ์ / ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว) นำงานดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของตนเอง เช่น การทำซ้ำ, การดัดแปลง, การเผยแพร่ต่อสาธารณชน, และ การให้เช่าต้นฉบับ หรือ สำเนางาน หรือ อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งอาจรวมถึง การนำไปใช้สำหรับการวิจัยของแต่ละบุคคลในลักษณะแหล่งอ้างอิงที่สามารถใช้ต่อยอดในงานวิจัยของตนเอง โดยที่ HW และ ทีมงาน (ในฐานะ ผู้รับจ้าง) ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการค้นคว้า รวบรวม ใช้กระบวนการคิดเพื่อสรรค์สร้าง และ เขียนเนื้อหางานที่เป็น Text-Based Content ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะไม่กระทำการ Plagiarise เนื้อหางานดังกล่าวในทุกกรณี ลูกค้าอาจพิจารณานำงานชนิดต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นโดยทีมงาน ไปใช้สำหรับการส่งสถาบันการศึกษาได้ตามดุลยพินิจของตนเอง โดยมิเกี่ยวข้องกับ HW ในการกระทำดังกล่าว

การปรับปรุงแก้ไขงาน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานอย่างครบถ้วนขณะสั่งทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างภูมิความรู้ของลูกค้า และ ทีมงาน และ ความแตกต่างของบริบททางการศึกษา ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่ทีมงานไม่อาจรับรู้ได้ อาจทำให้งานที่ทีมงานเขียน มีความบกพร่องได้ ด้วยเหตุนี้ HW สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้

เมื่อลูกค้าได้รับงานไปแล้ว ลูกค้าต้องอ่านเนื้อหางานอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากลูกค้าพบข้อผิดพลาด หรือ จุดที่ต้องได้รับการแก้ไขใด ๆ ในเนื้อหางาน ซึ่ง HW พิจาราณาว่าไม่เกินขอบเขตเนื้อหาที่ลูกค้าให้ไว้ขณะสั่งทำงาน ลูกค้าสามารถแจ้งให้ HW ทราบภายใน 7 วัน หลังได้รับงานไปแล้ว เพื่อให้ทีมงานดำเนินการแก้ไข ซึ่งกระทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง

HW จะดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องของงานจากความคิดเห็นของลูกค้าเท่านั้น

HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขจุดบกพร่องของงาน อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้านำงานไปใช้สำหรับการส่งสถาบันการศึกษา และ ได้รับข้อคิดเห็น / Comment(s) จากอาจารย์ ให้แก้ไขงาน ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการละเลยการตรวจสอบเนื้อหางาน เพื่อให้ลูกค้าทำความเข้าใจเนื้อหางานอย่างครบถ้วน และ ตัดสินใจด้วยตนเองว่างานมีความพร้อมพอที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต่อไป

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์

บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า ข้อความ และ ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ถือเป็นสิทธิของ HW ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และ/ หรือ กฎหมายของประเทศอื่น ดังนั้น การนำชื่อทางการค้าของ HW รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก HW ก่อนเท่านั้น

Creative Commons License

ความคุ้มครองในการสั่งทำงาน

HW สามารถคืนค่าบริการทำงานให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:

– เกิดความล่าช้าในการจัดส่งงานมากกว่า 48 ชั่วโมง นับจากวันที่และช่วงเวลาที่กำหนดส่ง (คืนเงิน 200 บาท)
– ไม่มีการจัดส่งงานใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากวันที่และช่วงเวลาที่กำหนดส่ง (ยกเลิกและคืนค่าบริการเต็มจำนวน)

HW ไม่สามารถคืนค่าบริการทำงานให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:

– การที่เนื้อหาไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ลูกค้าไม่ได้ให้รายละเอียดดังกล่าวขณะสั่งทำงาน
– การที่ลูกค้านำงานที่สั่งทำไปใช้ทดแทนงานที่ใช้ส่งสถาบันการศึกษา และ ได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ในกรณีที่มีการจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่เกิดข้อพิพาทและลูกค้าต้องการให้คืนค่าบริการ HW จำเป็นต้องคิดค่าบริการทำงานตามจำนวนงานที่ได้มีการดำเนินงานไป และ / หรือ จะคืนค่าบริการเฉพาะจำนวนค่าบริการที่ยังไม่ได้รับการดำเนินงาน และ งานที่มีการคืนค่าบริการจะถูกเก็บใน Online Student Repository ซึ่งส่งผลด้าน Similarity Rate เมื่อตรวจสอบ Plagiarism ผ่านระบบ turnitin

ทั้งนี้ HW เป็นสื่อกลางในการรับการสั่งทำงานจากลูกค้า เพื่อส่งต่อให้กับทีมงาน โดย HW ชำระค่าบริการให้แก่ทีมงาน 10 – 50% ทันทีที่มีการชำระจากลูกค้า และ ชำระส่วนที่เหลือหลังมีการส่งมอบงาน โดยหักค่าบริการ 20% เป็นค่าการบริหารงาน ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ จนก่อให้เกิดความจำเป็นต้องคืนค่าบริการแก่ลูกค้า HW จะดำเนินการติดต่อทีมงานเพื่อให้คืนค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลา 7 – 30 วัน ทว่า ในบางกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทีมงานได้ HW จะคืนค่าบริการให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วัน ทั้งนี้ การพิจารณาคืนค่าบริการเป็นไปตามดุลยพินิจของ HW

คำสงวนสิทธิ์

การใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า ย่อมก่อให้เกิดความผูกพัน และ สัญญาตามกฎหมายตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ ทั้งหมด หากลูกค้าไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการกับทาง HW โปรดงดใช้บริการที่ให้บริการโดย HW ทั้งนี้ ในการสั่งทำงานใด ๆ และ ลูกค้าได้ชำระค่าบริการให้แก่ HW แล้ว ลูกค้าเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่กับคำสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้

 1. HW ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ หากมีการจัดส่งงานไปแล้ว แต่มีการคืนค่าบริการเกิดขึ้นภายหลัง งานดังกล่าวจะถูกเก็บใน Online Student Repository ซึ่งส่งผลด้าน Similarity Rate เมื่อตรวจสอบ Plagiarism ผ่านระบบ turnitin
 2. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ในการลงงานล่าช้ากว่าที่กำหนด กรณีที่มีการปรับปรุง Similarity Rate ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องให้ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหางาน จน Similarity Rate มีความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และ ลูกค้าจะต้องรอการส่งมอบงานหลังมีการปรับปรุง Similarity Rate แล้วเท่านั้น
 3. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ หากพบว่าในวันที่ส่งมอบงาน ลูกค้าไม่ตรวจเช็คงานจากความประมาท หรือ จากความบกพร่องบางประการ เช่น HW ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือ ไร้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบ HW ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิค และ ความล่าช้าในการส่งมอบที่เกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 4. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้องานโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแม้ลูกค้าจะชำระค่าบริการทำงานแล้วก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลโดยเร็วและจะได้รับการคืนค่าบริการเต็มจำนวน และจะไม่มีการจัดส่งงานใด ๆ
 5. HW ไม่สนับสนุน Plagiarism หรือ การขโมยความคิดใด ๆ และ ไม่มีส่วนร่วมในการขโมยความคิดใด ๆ
 6. HW ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ลูกค้าให้รายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่ความยากลำบากในการสื่อสาร ในกรณีเช่นนี้ HW และ ทีมงาน ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ
 7. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการยืนกรานของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าอ้างว่าเนื้อหาของงานที่ได้รับไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขณะสั่งทำงาน เนื่องด้วยเป็นเหตุสุดวิสัย ทีมงานไม่สามารถเขียนงานให้ได้ตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างที่สุด เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างทีมงาน บริบท และ ความสามารถของทีมงาน ซึ่งมักแตกต่างไปจากลูกค้า
 8. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ เว้นแต่ทีมงานได้ชี้ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลที่ระบุในการสั่งทำงานนั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน หากทีมงานไม่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานแบบเฉพาะเจาะจง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ทีมงานด้วย หากลูกค้าไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้ อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการดำเนินการงาน และ ลูกค้าจะต้องยอมรับกับเหตุการณ์นี้
 9. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือ ถาวร เว็บไซต์ หรือ ข้อมูล หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ว่าจะได้มีการแจ้ง หรือ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตาม
 10. HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และ เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการใด ๆ ที่ระบุอยู่ใน เว็บไซต์นี้ ลูกค้ามีหน้าตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลง และ สัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย
 11. เนื้อหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน หรือ ที่สามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ และ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ อาจไม่ถูกต้อง หรือ มีความผิดพลาดในการพิมพ์ และ ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ HW ไม่ได้ให้คำรับรอง หรือ รับประกันโดยชัดแจ้ง หรือ โดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่ และ การใช้บริการกับทาง HW ได้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม HW ไม่มีความรับผิด และ จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากการใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HW ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนงานทุกชนิด จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ ทันสมัยอยู่เสมอ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ กรุณาติดต่อ [email protected]