Month: June 2016

การเขียน Scholarship Essay

การเขียน Scholarship Essay: การเขียน Essay เพื่อขอทุนการศึกษา Scholarship Essay การเขียน Scholarship Essay นั้น แตกต่างจากการเขียน Essay แบบอื่นๆ อย่างมาก อย่างไรก็ตาม Scholarship Essay ส่วนใหญ่เป็นการเขียนเล่าประสบการณ์ส่วนตัว เคล็ดลับที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์มากในการเขียน Essay ส่วนบุคคล (Personal Essay) ที่ใช้สำหรับขอทุนการศึกษา มากกว่าการเขียน Essay แบบอื่นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียน …

ประเภท Essay

ประเภท Essay พอกันที! ความสับสน ที่มา: Types of Essays (ประเภท Essay) การเขียน Essay ประกอบด้วยประเภท Essay ในรูปแบบการเขียนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการศึกษา การเขียน Essay นั้น อาจเป็นการบ้านที่ครู หรืออาจารย์ที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบมาตรฐาน หรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายขณะเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยขณะสอบเขียน Essay การเลือกประเภท Essay ที่ถูกต้องจะเป็นกุญแจสำคัญในการเขียนหัวข้อคำถามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เนื้อหาชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่านักศึกษายังคงมีความสับสนเกี่ยวกับประเภท …