Month: May 2015

ประเภทของ Essay Question

ประเภทของ Essay Question (Different Types of Essay Questions) ที่มา: Different Types of Essay Questions (ประเภทของ Essay Question) เขาว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” การทำความเข้าใจ ประเภทของ Essay Question หรือ Topic ของ Essay ก็เช่นกัน มันอาจจะเป็นขั้นตอนแรก และเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของ Writing Essay …